. 2-11 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - Minasko Higher Educational Institute - Malabe

2-11 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි OCTOBER - බ්‍රහස්පතින්දා 3.00 p.m. පන්ති ( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

400 LKR

-2, 3 ,4 ශ්‍රේණි OCTOBER - බ්‍රහස්පතින්දා 3.00 p.m. පන්ති(Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

415 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි OCTOBER - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

400 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි October - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

415 LKR

5 ශ්‍රේණිය -2022 October ( ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

400 LKR

5 ශ්‍රේණිය -2022 October ( ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට) ( Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

415 LKR

6 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - ( October ) (සිකුරාදා 8.30) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

6 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - ( October ) (සිකුරාදා 8.30) (Card Payment) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2 - 5 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - (Octobre ) (අඟහරුවාදා 6.30)) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2 - 5 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - ( Octomber ) (අඟහරුවාදා 6.30)) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2022-7 ශ්‍රේණිය - දමිළ (Octomber ) (අඟහරුවාද සවස 4.00 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2022-7 ශ්‍රේණිය - දමිළ October) (අඟහරුවාද සවස 4.00 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2022-8 ශ්‍රේණිය - දමිළ (October ) (බදාදා රාත්‍රී 8.00/ ඉරිදා උදැසන 8.00) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2022-8 ශ්‍රේණිය - දමිළ (October ) (බදාදා රාත්‍රී 8.00 / ඉරිදා උදැසන 8.00) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2022-9 ශ්‍රේණිය - දමිළ (October ) ( බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8.00 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2022-9 ශ්‍රේණිය - දමිළ (October) ( බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8.00 ) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2022-9 ශ්‍රේණිය - දම�

620 LKR