. 2-11 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - Minasko Higher Educational Institute - Malabe

2-11 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති

5 ශ්‍රේණිය -2022 may ( ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට) ( ) ( ) ( )

400 LKR

2 - 5 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - ( may) (අඟහරුවාදා 6.30)) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2 - 5 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - (may ) (අඟහරුවාදා 6.30)) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2022-7 ශ්‍රේණිය - දමිළ may) (අඟහරුවාද සවස 4.00 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2022-7 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (අඟහරුවාද සවස 4.00 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2022-8 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (බදාදා රාත්‍රී 8.30 / ඉරිදා උදැසන 8.00) (Card Payment) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2022-8 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (බදාදා රාත්‍රී 8.30 / ඉරිදා උදැසන 8.00) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2022-9 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) ( බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8.45 ) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2022-9 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) ( බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8.45 ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2022-10 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (අඟහරුවාද රාත්‍රී 8.30) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2022-10 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (අඟහරුවාද රාත්‍රී 8.30) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

11 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (ඉරිදා උදැසන 5.30) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

11 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (ඉරිදා උදැසන 5.30) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

11 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (ඉරිදා උදැසන 5.30) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( )

1020 LKR

11 ශ්‍රේණිය - දමිළ (may) (ඉරිදා උදැසන 5.30) ( ) ( ) ( ) ( )

1000 LKR

5 ශ්‍රේණිය -2022 may ( ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට) ( Card Payment) ( ) ( ) ( )

415 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි may - බ්‍රහස්පතින්දා 3.00 p.m. පන්ති ( 1) ( ) ( )

400 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි may - බ්‍රහස්පතින්දා 3.00 p.m. පන්ති ( 2) ( ) ( )

400 LKR

-2, 3 ,4 ශ්‍රේණි may - බ්‍රහස්පතින්දා 3.00 p.m. පන්ති(Card Payment) ( ) ( ) ( )

415 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි may- සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති (Card Payment) ( ) ( ) ( )

415 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි may- සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති ( ) ( ) ( )

400 LKR

6 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - ( may) (සදුදා 8.00/සිකුරාදා 8.30) (Card Payment) ( ) ( ) ( ( )

620 LKR

6 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - ( may) (සදුදා 8.00/සිකුරාදා 8.30) ( )

600 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි may- සෙනසුරාදා 6.00 p.m. පන්ති(Card Payment) ( )

415 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි may- සෙනසුරාදා 6.00 p.m. පන්ති ( )

400 LKR