2-11 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - Minasko Higher Educational Institute - Malabe

2-11 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති

2023 -8 ශ්‍රේණිය - දමිළ (January ) (අඟහරුවාද සවස 6.30 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2023 - 8 ශ්‍රේණිය - දමිළ January) (අඟහරුවාද සවස 6.30 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි February - බ්‍රහස්පතින්දා 3.00 p.m. පන්ති ( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

400 LKR

-2, 3 ,4 ශ්‍රේණි February - බ්‍රහස්පතින්දා 3.00 p.m. පන්ති(Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

415 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි February - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

400 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි February - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

415 LKR

https://minasko.com5 ශ්‍රේණිය -2022 February ( ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )/admin_teachers_active.php?teacher=370#:~:text=5%20%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%AB%E0%

400 LKR

5 ශ්‍රේණිය -2022 February ( ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට) ( Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

415 LKR

2023, 7 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - ( February ) (සිකුරාදා 8.30) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2023, 7 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - ( February ) (සිකුරාදා 8.30) (Card Payment) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2023-9 ශ්‍රේණිය - දමිළ (February ) (බදාදා රාත්‍රී 8.00/ ඉරිදා උදැසන 8.00) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2023-9 ශ්‍රේණිය - දමිළ (February ) (බදාදා රාත්‍රී 8.00 / ඉරිදා උදැසන 8.00) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2022-9 ශ්‍රේණිය - දමිළ (February ) ( බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8.00 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

600 LKR

2022-9 ශ්‍රේණිය - දමිළ (February ) ( බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8.00 ) (Card Payment) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

620 LKR

2-3-4 Tamil Class Saturday 8.00 p.m. (February ) ( )

500 LKR

2-3-4 Tamil Class Saturday 8.00 p.m.[Card} ( February) ( )

515 LKR