2-11 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති - Minasko Higher Educational Institute - Malabe

2-11 ශ්‍රේණි දමිළ පන්ති

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි September - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති

400 LKR

2023 - 8 ශ්‍රේණිය - දමිළ September ) (අඟහරුවාද සවස 6.30 / ඉරිදා දහවල් 2.00 )

600 LKR

2023 - 8 ශ්‍රේණිය - දමිළ September ) (අඟහරුවාද සවස 6.30 / ඉරිදා දහවල් 2.00 )

620 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි October - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

400 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණිOctober - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

415 LKR

2023 - 8 ශ්‍රේණිය - දමිළ Octobre ) (අඟහරුවාද සවස 6.30 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) ( )

600 LKR

2023 - 8 ශ්‍රේණිය - දමිළ October ) (අඟහරුවාද සවස 6.30 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) ( )

620 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි Novermber - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

400 LKR

2, 3 ,4 ශ්‍රේණි November - සෙනසුරාදා 1.00 p.m. පන්ති ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

415 LKR

2023 - 8 ශ්‍රේණිය - දමිළ November ) (අඟහරුවාද සවස 6.30 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) ( ) ( )4

600 LKR

2023 - 8 ශ්‍රේණිය - දමිළ November ) (අඟහරුවාද සවස 6.30 / ඉරිදා දහවල් 2.00 ) ( ) ( )

620 LKR