. Kaushal Kannangara - Minasko Higher Educational Institute - Malabe

Kaushal Kannangara

Gr.6 English OCTOBER Class -Sunday 5.00 p.m. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

700 LKR

Gr.6 English OCTOBER Class -Sunday 5.00 p.m. (card Payment ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

725 LKR

2022 English Grade 7 - OCTOBER (Monday 3.45 p.m.) card payment ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

725 LKR

2022 English Grade 7 - OCTOBER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

700 LKR

2022 English Grade 8 -OCTOBER (Saturday 12.30 45 p.m.) card Payment ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

725 LKR

2022 English Grade 8 - OCTOBER (Saturday 12.30 45 p.m.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

700 LKR

2022 English Grade 9 - OCTOBER (Saturday 9.30 a.m.) card Payment ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

825 LKR

2022 English Grade 9 - OCTOBER (Saturday 9.30 a.m.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

800 LKR

2022 English Grade 10 - OCTOBER (Saturday 8.00 a.m.) card Payment ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

930 LKR

2022 English Grade 10 - OCTOBER (Saturday 8.00 a.m.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

900 LKR

2022 English Grade 11 - OCTOBER (Wednesday 9.30 a.m.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

900 LKR